schoolreglement

Schoolreglement:

Schoolreglement Sint-Annaschool 2023-2024.docx (2).pdf
2023-2024-SintAnnaschool-bijdragelijst.pdf

LEERLINGENBEGELEIDING – HET ZORGBELEID 

In het zorgbeleid van onze school willen we streven naar een gemeenschap waar de zorg voor onze leerlingen centraal staat. De ontplooiing van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt.  Dit zorgbeleid is een verlengde van ons eigen opvoedingsproject en onze leidraad bij concrete beslissingen op verschillende domeinen van de schoolwerking.

Het hele leerkrachtenteam werkt mee aan de realisatie van dit beleid.

De klastitularis is de spilfiguur bij dit beleid. Zij is de eerste verantwoordelijke voor de kinderen die haar zijn toevertrouwd en neemt initiatieven voor een optimale zorg binnen de klas.

Het zorgteam bestaat uit de zorgleerkracht(en), de zorgcoördinatoren en de pedagogisch directeur. De directie en de zorgcoördinatoren zijn de centrale figuren die de verschillende initiatieven met betrekking tot zorg binnen de school coördineren. Zij fungeren ook als centraal aanspreekpunt voor externen.

Het volledige zorgteam bewaakt het zorgbeleid, biedt de leerkrachten en kinderen actieve ondersteuning en beoogt een goede communicatie binnen het team.

Het zorgteam streeft ernaar dat naast problemen bij de individuele aanpak van leerlingen, ook pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar worden gemaakt. Het zorgteam ziet toe dat er gewerkt wordt aan een gelijkgerichte algemene aanpak binnen de school.

Via het zorgcontinuüm en de principes van het handelingsgericht werken willen we  ons zorgbeleid structureren en optimaliseren. Deze zorgstructuur zit ingebed in onze schooleigen zorgvisie.

Voor een goede zorgwerking vinden we de participatie van alle leerkrachten, leerlingen en ouders zeer belangrijk.

Het zorgcontinuüm kent verschillende fasen. 

Het ICT-beleid 

Omgaan met ICT als technologie en met haar informatie - en communicatiemogelijkheden is een vaardigheid die alle jongeren bij het afstuderen moeten bezitten.

Nochtans is ICT geen doel op zich. We streven eerder naar de integratie van ICT in alle vakken en in alle klassen en dit vanaf het prille begin door onze kinderen vanaf de kleuterklas al te laten kennismaken met computers.

ICT moet gezien worden als een middel dat ondersteunend werkt bij zorgverbreding, participatie, levenslang leren en intercultureel onderwijs. Daarom is het belangrijk dat onze school voldoende aandacht besteedt aan ICT.

Onze school beschikt over voldoende computers.  We werken ook met digitale smartborden en Ipads en chromebooks in de klassen.

Voor wat de digitalisering betreft kozen wij als school voor het Google voor onderwijs platform.

Daarnaast probeert de school, weliswaar ter ondersteuning van de ouders, kinderen ook mediawijs te maken.

HET HUISWERKBELEID 

Zinvol

Hoewel de zin van huiswerk in de lagere school af en toe sterk in vraag gesteld wordt, wil de Sint-Annaschool in deze visietekst een lans breken voor pedagogisch-didactisch verantwoord huiswerk.

We hebben slechts 28 lestijden per week, 182 lesdagen per jaar. Leerprocessen en -activiteiten die weinig directe ondersteuning van de leerkracht vragen (memoriseren van feiten, verzamelen van informatie, het lezen van een boek, het inoefenen van schrijfvaardigheden,…) kunnen daarom best thuis een plekje krijgen. Zo kan de leraar z’n waardevolle en beperkte onderwijstijd aan andere zaken besteden.

Los van dat praktisch argument houden taken en lessen volgens ons wel degelijk een pedagogisch-didactische meerwaarde in, op voorwaarde dat we ze doordacht invullen. We concretiseren hieronder hoe we dat doen.

Het leerproces verlevendigen

Wij willen als school inzetten op taken die het leerproces verlevendigen. Taken die er bijvoorbeeld op gericht zijn om zaken op te meten, aspecten van de omgeving in kaart te brengen, meningen te sprokkelen, …

Dat houdt voor ons ook een uitnodiging tot ‘breed huiswerk’ in. Opdrachten die zich niet enkel op Nederlands en wiskunde richten, maar ook op godsdienst, muzische opvoeding, ICT,…

In die zin vinden we ook dat huiswerk in principe géén middel mag zijn om de leerstof die niet afgewerkt is alsnog buiten de school af te werken.

Leren leren

Ons huiswerk wil leerlingen ook uitnodigen om zelfstandig te werken, het wil de kinderen uitdagen om te leren plannen, eigen vorderingen te controleren, zichzelf werkdiscipline op te leggen. Leren leren is terecht een onderdeel van het curriculum van het basisonderwijs, en huiswerk volgens ons één van de middelen om de betreffende eindtermen te realiseren.

Communicatie

Verder is huiswerk voor ons ook een aanleiding om regelmatig en spontaan met de ouders te communiceren. Via het huiswerk krijgen de ouders een idee waar hun kind op school mee bezig is, en of het leerproces aanslaat.

Daarom ook wordt het huiswerkbeleid in het begin van het schooljaar door de betrokken klasleerkracht toegelicht tijdens de infoavond.

Studiewerkplek

Omdat we ons bewust zijn van ‘t feit dat de omgeving er moet voor zorgen dat kinderen in alle rust aan hun opdrachten kunnen werken voorziet de Sint-Annaschool ook avondstudie. De betrokken leerkrachten zorgen daar voor een rustige en veilige werkomgeving waarin de leerlingen alle kansen krijgen zich zelfstandig geconcentreerd aan hun taken te wijden.

Hoeveelheid

Het team van de Sint-Annaschool heeft ervoor gekozen om in principe op maandag, dinsdag en donderdag huiswerk te geven.

Het is ook mogelijk dat er een week- of zelfs maandtaak wordt gegeven.

Vanaf de derde graad wordt er met een weekplanning gewerkt. De leerlingen bepalen daarbij zelf wanneer ze hun huiswerk maken, goed wetende wanneer het uiterlijk moet klaar zijn. ‘Leren plannen’ heet dat dan.

De tijd die een leerling gemiddeld, dagelijks aan huiswerk zou moeten besteden situeren we ongeveer zo:

Leerjaar

gemiddelde tijd:

1LD    15 min.

2LD    20 min.

3LD    20-30 min.

4LD    45 min.

5LD    60 min.

6LD    60 min.

Differentiatie

Het is mogelijk dat kinderen aangepast huiswerk krijgen. Wij proberen rekening te houden met de individuele uitdagingen en de niveauverschillen van de leerlingen. U wordt daarvan als ouder altijd ingelicht. Te veel en te moeilijk huiswerk leidt tot spanningen en ondergraaft het positief zelfbeeld van het kind. Wij streven naar een huiswerk op maat, dat van elk kind een gelijkwaardige inspanning vraagt.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Op basis van bovenstaande principes en ideeën wil de school inzetten op doordacht en doeltreffend huiswerk. We willen hier toch ook even beklemtonen dat dit enkel rendeert waar sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid, waar ook kinderen én ouders hun taak ter harte nemen. Kinderen moeten bereid zijn de verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te nemen. Ouders kunnen ook thuis voor enige opvolging zorgen. Pas dan zal huiswerk zoals wij het zien ook écht renderen.