Wat meebrengen om je kind in te schrijven?

Breng de volgende documenten mee, als je naar de school gaat om je kind in te schrijven:

  • SIS-kaart of een ander officieel document (bv. identiteitskaart, SIS-kaart of ISI-plus), waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt
  • Identiteitskaart of bewijs van identiteit van de ouders.
  • Inschrijving voor lagere school: kopie van het laatste rapport van de leerling.
  • Wil je je kind met een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs inschrijven in een gewone school? Informeer de school dan waar je wil inschrijven. De school verbindt zich ertoe een overleg te organiseren met CLB, ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om een leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, óf in een individueel aangepast curriculum.

Ik ben niet-Belg. Welke documenten moet ik voorleggen?

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:

  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

Kinderen zonder papieren

Elk kind heeft recht op onderwijs. Daarom kunnen scholen ook kinderen en jongeren inschrijven die alleen documenten uit het land van herkomst of die zelfs geen officiële documenten hebben (bijvoorbeeld omdat ze illegaal verblijven in ons land). Het kind of de jongere moet in dat geval bij de inschrijving aanwezig zijn.

Wat vraagt de school nog?

De school vraagt het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de SIS-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

  • Of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen
  • Of je kind al in een andere school ingeschreven is

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.
Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de nieuwe school.

Gescheiden ouders

Het beste is dat jullie je kind samen gaan inschrijven op school. Kan er maar 1 ouder gaan? Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, moet ze de inschrijving weigeren.
Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren.

Meer informatie kan u vinden via volgende link.