3.1 Inschrijven van leerlingen

Nieuwe leerlingen schrijven we – na telefonische afspraakliefst in de school en tijdens de schooluren (dan krijgt u een duidelijke indruk van het schoolklimaat). Na de telefonische afspraak volgt steeds een gesprek waar de nodige inlichtingen verstrekt worden en de administratieve zaken worden geregeld.

U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar. Voor het daaropvolgende schooljaar kan u inschrijven vanaf 2 maart van het lopende schooljaar.

Voor broers en zussen (kinderen uit dezelfde leefeenheid) en voor kinderen van personeelsleden geldt een voorrangsregel. Voor hen kan voor het daaropvolgende schooljaar met voorrang en op afspraak ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van september van het lopende schooljaar. Kunnen als broer en zus of als leerling van eenzelfde leefeenheid worden beschouwd:

 • effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
 • kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

Tijdens de zomervakantie van juli en augustus kan men steeds inschrijven voor het komende schooljaar na een telefonische afspraak met de directeur.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Dit betekent dat u het opvoedingsproject van de school, de engagementsverklaring en de afspraken binnen de school onderschrijft en er constructief aan mee wil werken.

Aanpassingen aan het schoolreglement worden steeds meegedeeld en moeten voor akkoord ondertekend worden.

De persoonlijke gegevens van de kinderen worden in het dossier bewaard en dienen alleen voor de administratie van de school. De wet op de privacy van 8 december 1992 is ook hier van toepassing. Elke ouder heeft het recht deze gegevens te raadplegen en zo nodig te laten verbeteren.

Kinderen worden ingeschreven voor de gehele basisschool. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont: het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, de SIS-kaart,…

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar oud zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgend instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. De instapdata zijn de eerste dag na een vakantie (zomervakantie, allerheiligenvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie), de eerste schooldag van februari en de eerste schooldag na Hemelvaartsdag). Kleuters zijn best zindelijk doch niet leerplichtig.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om de les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Ten gevolge van Onderwijsdecreet XXIV van 25 april 2014 zijn er vanaf het schooljaar 2014-2015 nieuwe toelatingsvoorwaarden voor kinderen die op vijf of op zes jaar in het gewoon lager onderwijs wensen in te stappen. De klassenraad van de school voor lager onderwijs beslist over de toelating tot het gewoon lager onderwijs van alle vijfjarigen, alsook over de toelating van de zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende (minder dan 220 halve dagen) aanwezig waren in het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs. De taalproef verdwijnt.

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen in 2 gevallen:

 1. wanneer het kind (zoals blijkt uit een inschrijvingsverslag) georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met inachtneming van:
  • de beschikbare ondersteunende maatregelen;
  • een overleg binnen de schoolraad;
  • een advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) waardoor de school begeleid wordt.
 2. wanneer de thuistaal van een leerling niet het Nederlands is, kan de school een doorverwijzingsprocedure opstarten indien er in de school al te veel leerlingen zijn, die thuis een andere taal spreken. Hiervoor wordt per regio een procentuele norm vastgelegd in het Lokaal Overlegplatform (LOP). Meer info kan verkregen worden bij de directeur. Dit geldt niet voor broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn.

Vanaf 1 september 2014 moeten we voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs instroomt, een verplichte screening van het niveau van de onderwijstaal uitvoeren. Deze screening brengt de beginsituatie van de leerling in kaart en wordt gevolgd door een aan de leerling aangepast taaltraject. Voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen om de lessen te kunnen volgen, is een taalbad van maximaal een jaar mogelijk. Via de engagementsverklaring wordt van ouders een positief engagement verwacht ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van de leerlingen weg te werken.