22.1. Leerlingenbegeleiding – het zorgbeleid – 2018-2019

In het zorgbeleid van onze school willen we streven naar een gemeenschap waar de zorg voor onze leerlingen centraal staat. De ontplooiing van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt.  Dit zorgbeleid is een verlengde van ons eigen opvoedingsproject en onze leidraad bij concrete beslissingen op verschillende domeinen van de schoolwerking.

Het hele leerkrachtenteam werkt mee aan de realisatie van dit beleid.

De klastitularis is de spilfiguur bij dit beleid. Zij is de eerste verantwoordelijke voor de kinderen die haar zijn toevertrouwd en neemt initiatieven voor een optimale zorg binnen de klas.

Het zorgteam bestaat uit de zorgleerkracht(en), de zorgcoördinatoren en de pedagogisch directeur. De directie en de zorgcoördinatoren zijn de centrale figuren die de verschillende initiatieven met betrekking tot zorg binnen de school coördineren. Zij fungeren ook als centraal aanspreekpunt voor externen.

Het volledige zorgteam bewaakt het zorgbeleid, biedt de leerkrachten en kinderen actieve ondersteuning en beoogt een goede communicatie binnen het team.

Het zorgteam streeft ernaar dat naast problemen bij de individuele aanpak van leerlingen, ook pedagogisch-didactische knelpunten bespreekbaar worden gemaakt. Het zorgteam ziet toe dat er gewerkt wordt aan een gelijkgerichte algemene aanpak binnen de school.

Via het zorgcontinuüm en de principes van het handelingsgericht werken willen we  ons zorgbeleid structureren en optimaliseren. Deze zorgstructuur zit ingebed in onze schooleigen zorgvisie.

Voor een goede zorgwerking vinden we de participatie van alle leerkrachten, leerlingen en ouders zeer belangrijk.

Het zorgcontinuüm kent verschillende fasen.